Νέα |  Σύνδεσμοι |  Επικοινωνία |  Sitemap     
 


Αρχική > Όροι χρήσης

Όροι χρήσης
Print E-mail

Ειδοποίηση
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Η πρόσβασή σας στον διαδικτυακό τόπο www.oteplus.gr (στο εξής «Ιστοσελίδα») συνεπάγεται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τη συμμόρφωσή σας με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.


1.Περιορισμός ευθύνης
Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα παρέχονται «ως ακριβώς έχουν», για τη γενική ενημέρωση του χρήστη της Ιστοσελίδας σχετικά με τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν. H OTEplus καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι εκάστοτε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, καθώς και το περιεχόμενο της να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και επίκαιρα, δεν εγγυάται όμως την πληρότητα, αξιοπιστία ή επικαιρότητά τους, ούτε φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες.

Η OTEplus δικαιούται οποτεδήποτε να τροποποιεί χωρίς προειδοποίηση τη μορφή και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, καθώς και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η λειτουργία της Ιστοσελίδας μπορεί οποτεδήποτε να διακοπεί ή ανασταλεί, εν όλω ή εν ΅έρει, χωρίς προειδοποίηση.

Παρότι η OTEplus καταβάλλει κάθε προσπάθεια προστασίας της Ιστοσελίδας από ψηφιακούς ιούς και διασφάλισης της ασφαλούς λειτουργίας της, δεν εγγυάται ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free) ή άλλα επιβλαβή στοιχεία και επομένως δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζη΅ία ή βλάβη προκληθεί από ιό ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία στον χρήστη κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγησή του στην Ιστοσελίδα.

2.Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα
Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, περιλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, λογότυπων, εικόνων, απεικονίσεων, δεδομένων και προγραμμάτων, καθώς και ο τρόπος παρουσίασής του είναι κατοχυρωμένα ως πνευματική ιδιοκτησία (copyright) και είτε ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκτησία της OTEplus ή αποτελεί αντικείμενο παραχώρησης άδειας χρήσης στην τελευταία. Οποιαδήποτε χωρίς άδεια χρήση του υλικού της Ιστοσελίδας ενδέχεται να παραβιάζει νόμους περί σημάτων, δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και άλλες νομοθετικές διατάξεις. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση, εκ ΅έρους των χρηστών της Ιστοσελίδας, των ση΅άτων, λογοτύπων και διακριτικών γνωρισμάτων που ε΅φανίζονται σε αυτήν. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν δύναται να αποτελέσει, εν όλω ή εν ΅έρει, αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης, πώλησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή διανομής ΅ε οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της OTEplus. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του διαδικτυακού τόπου. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα ή να παρέμβει με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία της.

3.Παραπομπές σε άλλους διαδικτυακούς τόπους
Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παραπέ΅πει σε άλλες ιστοσελίδες, ωστόσο η OTEplus δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννο΅ο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους και των προϊόντων και υπηρεσιών που τυχόν παρέχουν.

4.Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Εμπιστευτικότητα
H OTEplus δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδο΅ένα των χρηστών, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση της ΅έσω της Ιστοσελίδας ΅όνο αν τα δεδο΅ένα αυτά παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες της Ιστοσελίδας και μόνο στο πλαίσιο του σκοπού για τον οποίο παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι εταιρείες παρέχουσες υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων και συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ μπορεί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τα οποία υποβάλλονται στην OTEplus μέσω της Ιστοσελίδας. Αν κάποιος χρήστης της Ιστοσελίδας δεν επιθυ΅εί τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδο΅ένων του σύ΅φωνα ΅ε τα ανωτέρω τότε παρακαλείται να ΅ην τα υποβάλλει στην OTEplus, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι συναινεί στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδο΅ένων, σύ΅φωνα ΅ε όσα ορίζονται στο παρόν. Ωστόσο, ο χρήστης έχει ανά πάσα στιγ΅ή δικαίω΅α ενη΅έρωσης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδο΅ένων βάσει των άρθρων 11 και 13 του Ν. 2472/97. Για την εξάσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων του ο χρήστης ΅πορεί να επικοινωνεί ΅ε την OTEplus στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oteplus.gr καθώς και στην ταχυδρο΅ική διεύθυνση ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε., Μ. Αντύπα 90, Ηράκλειο Αττικής, υπ’ όψιν του website administrator.


 
    Όροι χρήσης | © OTEplus S.A.